แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทำแบบประเมิน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSYUubGIjVgL-DAP8mFWy0pBAQncGQhIKgd2_1yuBQI15JoA/viewform

ตัวอย่างแบบประเมิน