ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Resources Information Center or ERIC

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ในประเทศไทย

          ในปี พ.ศ.2527-2535 กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินงานโครงการขยายผลการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ในชื่อภาษาอังกฤษ Project for the Improvement of Secondery English Teaching ซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า PISET เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ และทุนฝึกอบรมครูจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร เป้าหมายหลักของโครงการ คือ จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือที่เรียกชื่อว่า “ ศูนย์ ERIC ” (English Resource and instruction Centre) ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยทยอยจัดตั้ง ทั้งหมด 7 รุ่น จนครบทุกจังหวัด และจัดตั้งเพิ่มอีก 5 ศูนย์ ในปี 2536 ในจังหวัดใหญ่ที่มีโรงเรียน มากกว่า 50 โรงเรียน จนในระยะท้ายสุดก่อนกรมสามัญศึกษาเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มีจำนวนศูนย์ ERIC ในส่วนกลาง 8 ศูนย์ ส่วนภูมิภาค 80 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 88 ศูนย์ทั่วประเทศ การดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก ปี พ . ศ .2527-2532 และขยายต่อระยะที่ 2 อีก 3 ปี ถึงปี พ . ศ .2535 ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุน และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์ ERIC ให้มีความมั่นใจและสามารถดำเนินงานต่อไปได้ เมื่อโครงการขยายผลฯ และความร่วมมือช่วยเหลือ จากต่างประเทศ สิ้นสุดลงในปี พ . ศ .2535 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เป็นผู้ดูแล ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็น เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดมา จนกลายเป็นศูนย์ตัวอย่างในทุกจังหวัด ที่โครงการเงินกู้ธนาคารโลกยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ และศูนย์คณิตศาสตร์ในเวลาต่อมา

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) มีดังนี้

 1. เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียน ในจังหวัด หรือในกลุ่ม โดยมีบุคลากรศูนย์ ERIC เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและจะประสานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมหลักสูตรเข้ม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. เป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านหนังสือ เอกสารและตัวอย่างสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในจังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อ แหล่งวิทยาการอื่น ๆ
 3. เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาแสดงเอกสารและจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามควรแก่โอกาส
 4. เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 5. เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ ERIC

          ศูนย์ ERIC ยังคงมีบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์เดิม 5 ประการดังกล่าว แต่ต้องขยายการดูแลรับผิดชอบและการให้บริการให้ครอบคลุมครู – อาจารย์และนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

 1. เป็นสถานที่ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบุคลากรศูนย์ ERIC เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมหรือพัฒนาครูภาษาอังกฤษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. เป็นศูนย์วิชาการให้บริการด้านหนังสือ เอกสาร และสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษแก่ครูในจังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน รวมทั้งให้คำแนะนำในการติดต่อแหล่งวิทยาการอื่น ๆ
 3. เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ จัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามควรแก่โอกาส
 4. เป็นศูนย์ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 5. เป็นที่ตั้งชมรมครูสอนภาษาอังกฤษ จัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด
 6. เป็นสถานที่สำหรับนักเรียนเข้ามาฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ
 7. เป็นศูนย์บริการให้ยืมหนังสือ และสื่อมัลติมีเดียแก่นักเรียนทั้งในโรงเรียนและในเขตพื้นที่การศึกษาการให้บริการของศูนย์ ERIC

          การให้บริการทางวิชาการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีจุดมุ่งหมายให้บริการตามความต้องการของครูในเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจัดทำโครงการต่างๆ จึงควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาคัดเลือกปัญหา ความต้องการ มาจัดทำโครงการซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนด้านต่างๆ อาจจัดได้ดังนี้

หลักสูตร

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แยกเป็นช่วงชั้นต่างๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น การจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเกี่ยวกับหลักสูตร มีแนวทางดังนี้

 1. อบรมครูเพื่อชี้แจงการใช้หลักสูตร
 2. ประชุมปฏิบติการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับต่างๆ
 3. ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 4. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 5. ประชุม สัมมนาเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลา

กิจกรรมการเรียนการสอน

          กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

ที่กำหนดไว้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการการจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทางดังนี้

 1. การสอนโดยใช้แนวคิด Communicative Learning Teaching
 2. การใช้และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
 3. การสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์
 4. การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ
 5. การสอนอ่านอย่างวิจารณญาณ
 6. การสอนวรรณกรรมท้องถิ่น
 7. จัดสัมมนาสาธิตการสอน
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น ประกวดผลงานของครูและ นักเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ