หลักสูตรโครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณการภาษาอังกฤษกับวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยผู้สอนจะมียุทธศาสตร์การใช้ภาษาอังกฤษ อย่างง่ายๆ รูปแบบ SSF Model คือ Short – Simple – Familiar และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Teach less Learn more ดังนั้นผู้สอนจะต้องเตรียมสื่อเพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทางภาษาโดยมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การจัดทำรายงานและนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ ได้อย่างดี ยังส่งเสริมต่อยอดผู้เรียนเตรียมตัวเข้าสู่โลกในยุคสมัยใหม่ที่ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษที่ดำเนินการสอนโดยครูไทย เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในระดับเข้มข้น ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อปลูกฝังให้เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ และเตรียมตัวเข้าสู่โลกสมัยใหม่
  3. เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางด้านภาษา และเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้
  4. เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ห้องเรียน EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. เป็นโสด
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  6. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่