โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องใช้หลักสูตรการสอนพิเศษที่ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม ทางวิชาการ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษาการได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

          ในการบริหารโครงการได้มีการแบ่งออกเป็นภูมิภาค และแต่ละภูมิภาคร่วมกันพัฒนานักเรียนของตน ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งตามแนวทางนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันนอกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 32 โรงเรียน ได้วางแนวทางกำหนดกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อศักยภาพ ให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อพัฒนานักเรียนในโครงการให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงไทยแลนด์ 4.0

          2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีโอกาสได้เพิ่มความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยและเป็นนักวิจัยในอนาคต

          3. นักเรียนสามารถนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานเทคโนโลยีต่อที่ประชุมวิชาการฯ  และนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปพัฒนาโครงงานให้มีคุณภาพต่อไป

          4.  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม