โครงการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยปลอดขยะ (Zero Waste School)

โครงการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยปลอดขยะ (Zero Waste School)

          บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนและสร้างเสริมความรู้  แรงจูงใจ  ปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมที่ดีงาม  ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาชาติ  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศทั้งในและนอกอาคารเรียนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับขยะซึ่งเกิดจากการกระทำของนักเรียนเอง  ซึ่งจากการสำรวจขยะมูลฝอย ของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยที่นำขยะมากำจัดพบว่า องค์ประกอบของขยะส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล  รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์  และขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และไม่พบขยะอันตราย 

          ดังนั้นโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจึงได้ดำเนินการตามนโยบายโครงการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยปลอดขยะ  อันจะทำให้นักเรียนรู้จักมีความรับผิดชอบ และฝึกนิสัยความมีวินัยโดยเริ่มต้นจากการรักษาสถานที่อยู่ของตนเองและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจสถาบัน เกิดความรัก ความผูกพัน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเมื่ออยู่ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  2. เพื่อให้สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่ดีเป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ
  3.  เพื่อให้นักเรียนฝึกนิสัยความมีวินัย และรู้จักมีความรับผิดชอบโดยเริ่มต้นจากการรักษาสถานที่อยู่ของตนเอง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.  เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจสถาบันเกิดความรัก ความผูกพัน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเมื่ออยู่ในโรงเรียน