การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2562