การเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site)

8 ม.ค. 2021

ตามที่ได้มีการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีผลการตวจชื้อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูง โดยการชี้แจงตามประกาศ โรงพยาบาลโพนพิสัย พบว่า ทุกคนมีผลการตรวจเป็นลบและถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการแล้วนั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามปกติ (On-Site) จึงเปิดทำการเรียน

การสอน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป