ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดําเนินการสอบคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่มามอบตัวตามที่โรงเรียนกําหนด

ดังนั้นโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจึงให้นักเรียนที่ได้ลําดับสํารองลําดับที่ 1-8 มารายงานตัวและ ดําเนินการมอบตัวในวันที่ 5 เมษายน 2565 ในเวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ หากไม่มารายงาน ตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์โรงเรียนจะดําเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสํารองลําดับ ถัดไปมารายงานตัวต่อไป