ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1