ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

.