โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจะดำเนินการ การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 เมื่อเปิดภาคเรียน

22 มิ.ย. 2020

ด้วยเหตุการณ์ปัจจับันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป และยังคงปกิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง “ตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจะดำเนินการเมื่อเปิดภาคการศึกษา และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป