ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

01-2563 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

01-2563ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 10-2562

02-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

02-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 11-2562

03-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

03-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 12-2562

04-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

04-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 1-2563

05-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

05-2563ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2-2563

06-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

06-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 3-2563

07-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

07-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 4-2563

08-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

08-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 5-2563

09-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

09-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 6-2563

10-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

10-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 7-2563

10-2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

11-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

11-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 8-2563

12-2563 2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

12-2563 ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 9-2563

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

รายงานขอซื้อ-จ้าง หนังสือเรียน1-2565