รายงานโครงการพัฒนาครูมืออาชีพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย